Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Większa wydajność przy mniejszych kosztach

W logistyce, tak jak wszędzie, obowiązuje zasada: właściwy pracownik na właściwym miejscu. Wszystko inne wiąże się z pieniędzmi – a posługując się językiem firmy Müller – Die lila Logistik: wszystko inne to potencjał, który możecie wykorzystać. A służą temu: przejrzystość procesu, stała optymalizacja procesu, odpowiednio dobrany personel i nowoczesne zarządzanie pracownikami. Krótko mówiąc, potrzebujecie wiedzy na temat procesów i ludzi, aby zmaksymalizować produktywność i zminimalizować koszty.

 

Prawidłowe kierowanie pracownikami i ich rozwojem

Niedostateczny nadzór, brak komunikacji, nieukształtowana etyka pracy, nieprawidłowe kwalifikacje. To klasyczni sprawcy nierentowności w logistyce operacyjnej. Aby pracownicy mogli dobrze pracować, musicie nimi dobrze kierować i dbać o ich rozwój. Na motywację i gotowość do intensywnej pracy Waszych pracowników możecie oddziaływać za pomocą bezpośrednich instrumentów, takich jak rozmowy z pracownikami, pochwały i uznanie, albo pośrednio poprzez środowisko pracy, które możecie kształtować przez dobór pracowników, tworzenie zespołów, kulturę zespołu, systemy kontroli i zachęt itd. Sukces zależy wyłącznie od kompetencji kadry kierowniczej, jej zdolności do strategicznego myślenia, zrozumienia organizacyjnego, zdolności do pracy zespołowej
i asertywności oraz od jej inteligencji emocjonalnej.

O wydajności decydują również odpowiednie kwalifikacje. Zasadą jest, że pracownicy mogą uczyć się nie tylko podczas szkoleń, lecz również na co dzień w pracy. Prostym przykładem jest konstruktywna krytyka, w ramach której kadra kierownicza, bez wskazywania na konkretną osobą, stara się zrozumieć błąd, pokazuje jego przyczyny i skutki, co pozwala zrozumieć, jak w przyszłości można uniknąć tego błędu albo w jaki sposób należy wówczas postępować. Wypróbowanym środkiem jest również mentoring, który w sposób zorientowany na osiąganie celów wspiera rozwój w szczególności młodych i nowych pracowników w ich codziennej pracy, ułatwia im udział w życiu społecznym oraz pomaga w przekazywaniu im doświadczeń i podstawowej wiedzy.


Zapewnienie przejrzystości i udoskonalanie procesów

To jakie zadania przydzielić danym pracownikom, mając na względzie produktywność, zależy zasadniczo od procesów i standardów w firmie. Tylko jeśli znacie swoje procesy logistyczne, możecie wydajnie je zaplanować, sterować nimi i stale je udoskonalać oraz zatrudniać tyle personelu, ile potrzebujecie, a więc nie więcej ani nie mniej niż to konieczne.

W taki sposób z wykorzystaniem tej metody i przy wsparciu naszego pionu Lila Consult nadacie przejrzystość Waszym procesom:

Proces ciągłego doskonalenia

 • Niezależnie od jakości kierowania pracownikami operacyjne procesy logistyczne w Waszej firmie są tylko tak dobre jak stopień dokładności i standaryzacji, którym zostały podporządkowane. Za pomocą metod, takich jak Lean Management albo Six Sigma, możecie wiele osiągnąć na tym polu.

 • Decydujące dla procesu ciągłego udoskonalania jest to, żeby zmiany procesowe i ich oddziaływanie były w sposób przejrzysty komunikowane, np. poprzez konstruktywny feedback. W ten sposób można uniknąć trwałych błędów w procesach wymagających dużej ilości pracy personelu.

Zarządzanie procesem i zmianą

 • Podstawę nowoczesnego, efektywnego zarządzania procesem tworzymy poprzez jego mapowanie - Process Mapping, a więc graficzne przedstawienie Waszych procesów w formie zestandaryzowanej. Rozróżnia się przy tym procesy generujące zyski, niegenerujące zysków oraz procesy wiążące się ze stratami, a zatem właściwie procesy niepotrzebne.

 • W parze z tym idzie stworzenie kompleksowego systemu KPI. Określimy wspólnie z Wami, jaką miarą mierzy się jakość procesów, ponieważ tylko to, co zostanie zmierzone, może być
  w przyszłości stale udoskonalane.

 • Podczas Business Process Reengineering łączymy rezultaty mapowania procesu z systemem KPI i aktualnymi informacjami z obsługi operacyjnej. To zapewnia przejrzystość, a Wy dowiadujecie się, od czego należy zacząć.

Kompleksowe zarządzanie kosztami

 • Na wyrazistości zyskuje postrzeganie procesu przez pryzmat logicznej klasteryzacji, w ramach której przyporządkowujemy procesy lub koszty procesów poszczególnym obszarom logistyki albo miejscom powstawania kosztów, zgodnie z przyczyną ich powstania. Jest to istotne przede wszystkim w przypadku procesów, które nie generują zysków i są związane ze stratami.

 • W poszczególnych obszarach logistyki należy powołać jedną albo kilka osób odpowiedzialnych za koszty. Ich zadaniem będzie na bieżąco kontrolować wskaźniki KPI, a procesy ukształtować
  w taki sposób, żeby obniżyć koszty obsługi operacyjnej.

Dyspozycje i sterowanie

 • Przejrzystość procesów i kosztów umożliwia Wam teraz sterowanie ilością angażowanego personelu zgodnie z potrzebami. Pozostałych pracowników można skierować do innych działów albo zwiększyć produktywność przy identycznej liczbie pracowników w logistyce.

 • Jeżeli duża część kosztów procesowych powstaje przy obsłudze operacyjnej, kierowanie pracownikami jest szczególnie ważne, zwłaszcza jeśli w obliczu coraz bardziej kompleksowych działań logistycznych odnotowuje się wysokie nakłady na komunikację i koordynację. O jakości kierowania personelem świadczy w tym przypadku to, kto deleguje poszczególnym pracownikom zadania i w jakim zakresie odpowiedzialności – nawet jeśli w pionowych strukturach zarządzania wielu kierownikom przychodzi to z trudem.

 • Oprócz samego delegowania zadań, również związany z radzeniem sobie z nimi wzrost motywacji u danych pracowników, przyczynia się w długim czasie do redukcji kosztów. A kadra kierownicza może w tym czasie swobodnie zająć się strategicznymi rozważaniami.


Opracowanie standardów

Standardy stanowią indywidualne dla każdego zakładu kryterium optymalnego przebiegu pracy. Bez nich nie poradzicie sobie przy sterowaniu Waszymi procesami logistycznymi. Podczas ich opracowywania stosujemy trzy zasady: standardy zawierają jasne ramy czasowe dla poszczególnych etapów pracy, tzn. dla każdego procesu w zależności od zakresu pracy i czynności określane są dokładnie wielkości. Standardy opierają się na obiektywnych metodach pomiaru, takich jak REFA
i MTM, które my w Müller – Die lila Logistik uzupełniamy o własne wartości referencyjne z projektów doradczych i wykonawczych. Standardy uzupełniają charakterystyczne uwarunkowania budowlane, infrastrukturalne i kulturowe w firmie

Instrument sterowania i kierowania - Logistik Cockpit 4.0

Zarządzanie procesem i personelem ma decydujący wpływ na koszty logistyczne przypadające na obsługę operacyjną. Nasz pion Lila Consult wspiera Was za pomocą instrumentu sterowania
i kierowania „Logistik Cockpit 4.0” przy tworzeniu wydajnych systemów i sterowaniu nimi. Dążymy przy tym do zapewnienia stałej optymalizacji kosztów, przeprowadzenia optymalizacji zasobów
w bieżącej działalności zakładu oraz do równoczesnego ujawnienia cichych rezerw. Komunikacja oparta na partnerstwie prowadzi ponadto do wysokiej trwałości projektów.

To, czy obsługa operacyjna będzie optymalizowana u Was w firmie, czy zostanie to przeniesione do jednego z naszych centrów logistycznych, nie ma znaczenia, ponieważ my w Lila Consult, dzięki długoletniemu doświadczeniu w zakresie doradztwa oraz ścisłej współpracy z pionem Lila Operating, posiadamy mentalność praktycznego działania Hands on: towarzyszymy Wam na początku projektu, służymy radą podczas implementacji nowoczesnych narzędzi zarządzania oraz pomagamy w razie pytań, które nasuną się Wam w trakcie.

Postępujemy przy tym z zasady systematycznie:

 


Analiza stanu obecnego

Analizujemy i rejestrujemy procesy i ilości rzeczywiste, określamy wartości i punkty pomiaru oraz opracowujemy na tej podstawie strategię projektową.


Ukierunkowanie na stan docelowy

Szczegółowe czynności wstępne pozwalają rozpoznać bezpośrednio odchylenia między stanem docelowym a rzeczywistym. Określamy działania, które zgodnie z teorią procesu i naszym doświadczeniem prowadzą do wyrównania się tych dwóch stanów.


Ciągłe udoskonalanie

Celem jest i pozostaje ciągły wzrost produktywności. Po uzyskaniu przejrzystości procesu można wciąż na nowo definiować stan docelowy. Rezultatem jest zrównoważony wzrost ilościowy
i jakościowy. W ten sposób Logistik Cockpit 4.0 staje się trwałym instrumentem sterowania
i kierowania.

Logistic Cockpit 4.0 funkcjonuje nie tylko na papierze, lecz również w praktyce – tak jak pokazuje przykład, który możecie pobrać tutaj.

Chętnie pomożemy Wam wydajnie kierować albo sterować ludźmi i procesami w Waszej firmie. Po prostu skontaktujcie się z nami.