Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Dlaczego odpowiedzialność jest dla nas taka ważna

Z naszego punktu widzenia odpowiedzialne działanie w biznesie przejawia się w trwale stabilnym sukcesie firmy, w kontaktach z pracownikami czy interesariuszami oraz obejmuje kwestie społeczne i środowiskowe. Do filarów zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem zaliczamy w Müller – Die lila Logistik integralność, zgodność i odpowiedzialność prawną, a także „Konstytucję Lila”. Określa ona zasady naszego działania i dostarcza naszym pracownikom wskazówek. Nasz model biznesowy, który przełamuje klasyczny podział między doradztwem (LILA CONSULT) a realizacją (LILA OPERATING), pozwala nam ponadto na zrównoważone strategie logistyczne i rozwiązania dla klientów.

Interesy pracowników

Firma Müller - Die lila Logistik SE i jej spółki zależne zawdzięczają swój sukces zaangażowaniu i umiejętnościom pracowników. Do tego sukcesu przyczynia się blisko 1700 pracowników z 39 krajów (w roku poprzednim z 33 krajów), wnosząc w wykonywane zadania i procesy swoje pomysły modyfikacji. Stosunki z naszymi pracownikami oparte na zaufaniu to dla nas więcej niż kwestia etyczna czy prawna. Bez nich nie moglibyśmy skutecznie prowadzić swojego biznesu.

Dlatego zaangażowani i wykwalifikowani pracownicy są dla nas jako firmy usługowej istotnym czynnikiem sukcesu. Aby go osiągnąć, oferujemy naszym pracownikom wiele możliwości dalszego kształcenia i osobistego rozwoju. Skupiamy się ponadto na wspieraniu młodych kadr.

Zwłaszcza w obliczu zmian demograficznych wczesne i długookresowe zatrzymanie talentów
w firmie jest kluczowe dla jej sukcesu. Celem naszych działań jest utrzymanie kwalifikacji naszych pracowników na aktualnym poziomie wiedzy, rozwijanie ich umiejętności – przede wszystkim
w zakresie cyfryzacji naszego modelu biznesowego – oraz zatrzymanie talentów w szeregach naszej firmy.

 

Kształcenie

Temat kształcenia jest traktowany w Müller – Die lila Logistik bardzo poważnie. W Lila Logistik oferujemy Wam kształcenie w następujących zawodach:

 • Specjalista logistyki magazynowej 
 • Zawodowy kierowca 
 • Handlowiec w spedycji i usługach logistycznych
 • Specjalista informatyki w zakresie integracji systemów 
 • Handlowiec IT 

Dodatkowo do profesury fundacyjnej, prowadzonej wspólnie z firmami Würth i Bechtle w Wyższej Szkole w Heilbronn, realizowany jest program wykładów we współpracy z Uniwersytetem Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze.

Grupa Lila Logistik nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Dualną w Badenii-Wirtembergii (DHBW) z siedzibą w Stuttgarcie. W ramach tej współpracy proponujemy studia na kierunku „Ekonomika przedsiębiorstw / Zarządzanie usługami” w następujących specjalnościach:

 • Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw 
 • Media, dystrybucja i komunikacja
 • Informatyka ekonomiczna – zarządzanie aplikacjami (Application Management)

Dzięki własnemu działowi kształcenia możemy zapewnić sobie młodych wykwalifikowanych pracowników z własnych zasobów.

Podczas procedury naboru kandydatów zwracamy uwagę na równość szans. Nasza oferta kształcenia to dla młodych ludzi nie tylko atrakcyjne wykształcenie, lecz również realna szansa na start w życie zawodowe.

Jednym z działań w zakresie marketingu personalnego, tak ważnego ze względu na coraz silniejszą konkurencję o talenty, jest prezentacja firmy Müller – Die lila Logistik podczas targów współpracy dla firm i podczas targów edukacyjnych. Dopasowujemy liczbę kształconych osób do potrzeb wewnątrzzakładowych w danej lokalizacji firmy. Kształcimy, zakładając możliwie najwyższą liczbę absolwentów przejmowanych w struktury naszej firmy. Kształcenie w każdym z zawodów odbywa się na najwyższym poziomie i oprócz oferty nauki w szkole obejmuje również inne wewnętrzne możliwości edukacji. Zaliczają się do nich m.in. regularne spotkania stażystów, lekcje wewnątrzzakładowe, finansowe wsparcie podczas semestrów na uczelniach zagranicznych i „odzież firmowa Lila”. Aby poszerzyć swoje kompetencje społeczne, stażyści w pierwszym roku nauki odbywają dwutygodniową praktykę społeczną w zakładzie pracy chronionej Theo-Lorsch-Werkstätten w powiecie Ludwigsburg. Szczególnie podkreślić należy wprowadzenie w roku 2017 programów szkoleniowych. Nie widzimy żadnych istotnych zagrożeń dla kształcenia, wynikających
z działalności firmy, z naszych stosunków biznesowych bądź z naszych usług.

W tym miejscu odsyłamy Was do portali internetowych (Kununu, Xing), na których możecie zobaczyć pozytywne opinie o nas jako zakładzie prowadzącym naukę zawodu. Uznane na rynku publikacje, takie jak magazyn „Capitol”, potwierdziły w roku 2017 również nasz dobry rating, jeśli chodzi o jakość oferowanego kształcenia.

 

Stosunek pracy

Staramy się, aby prace, które mamy do wykonania, były realizowane z udziałem własnego personelu. Udział pracowników zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej i pracowników zatrudnionych na czas określony służy w Lila Logistik jako tzw. „wskaźnik elastyczności”. Jest on dostosowywany i regulowany w danej lokalizacji firmy w zależności od potrzeb obsługi operacyjnej.

Ogólnie zależy nam na tym, aby nasi pracownicy mogli pracować u nas na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. W grupie Lila Logistik po okresie zatrudnienia na czas określony wykwalifikowanym i zmotywowanym pracownikom dajemy w miarę możliwości szansę podpisania umowy o pracę na czas nieokreślony.

Istotne zagrożenia dla stosunku pracy, wynikające z naszej działalności biznesowej, albo zagrożenia związane z naszymi stosunkami biznesowymi lub z naszymi usługami zauważamy w momentach szczytowego obciążenia oraz redukcji operacji logistycznych do wykonania. Aktualnie problemem
z naszej perspektywy jest dostępność specjalistów na rynku pracy. Niedobór wykwalifikowanych pracowników, również zdaniem Niemieckiego Związku Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK), staje się coraz większym obciążeniem dla firm. 

Znaczącym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest u nas wskaźnik obcego personelu, który w roku 2017 wynosił średnio 14,6%.

 
Rozwój personelu 

Dalszy rozwój i dalsze wspieranie kwalifikacji naszych pracowników to ważny cel. W ramach możliwości pomagamy naszym pracownikom, mając na uwadze ich mocne strony i zakres obowiązków. W celu zarządzania rozwojem kwalifikacji już w 2015 roku utworzono zespół ds. dalszego kształcenia, który weryfikuje składane wnioski o dalsze kształcenie i je zatwierdza. Regularne rozmowy z pracownikami pozwalają określić, jak wyglądają potrzeby dalszego kształcenia, oraz dają wskazówki do dalszych działań i indywidualizowania ofert. Kadrom kierowniczym proponujemy ponadto ukierunkowane szkolenia, które mają pomóc im również
w przyszłości sprostać roli, którą odgrywają w naszej firmie. Uzupełnieniem rozwoju personalnego jest wspieranie dodatkowego (niezwiązanego z zawodem) kształcenia oraz pomoc przy przekwalifikowaniu wewnątrz firmy. Istotne zagrożenia dla rozwoju personelu, wynikające z naszej działalności biznesowej, albo zagrożenia związane z naszymi stosunkami biznesowymi lub z naszymi usługami zauważamy w poziomie wiedzy i zainteresowaniu poszczególnych pracowników oraz
w popycie rynkowym na pracowników.

Znaczącym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest u nas liczba wniosków o dalsze kształcenie składanych w ramach grupy. W 2017 roku zatwierdzono 56 takich wniosków.

 

BHP

Temat BPH ma w firmie Müller – Die lila Logistik szczególne znaczenie.

Bezpieczne środowisko pracy chroni nie tylko naszych pracowników, lecz zapewnia również płynną realizację procesów. Przestrzeganie zasad i przepisów prawa to podstawa bezpiecznych miejsc pracy. Coroczne szkolenia w zakresie BHP i zachowania w miejscu pracy, organizowane przy współpracy z zawodowym towarzystwem ubezpieczeniowym, mają na celu podniesienie świadomości naszych pracowników w kwestii BHP. Uzupełnieniem tych szkoleń jest obchód zakładu pod kątem BHP. Aby zapewnić standardy jakości, Müller – Die lila Logistik współpracuje z zewnętrznymi usługodawcami w zakresie BHP, doradcami i lekarzami zakładowymi.

Nie stwierdziliśmy negatywnych skutków dla BHP wywołanych przez naszą działalność biznesową ani zagrożeń związanych z naszymi kontaktami biznesowymi lub z naszymi usługami.

Znaczącym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest liczba rejestrowanych wypadków przy pracy. W roku 2017 do zawodowego towarzystwa ubezpieczeniowego zgłoszono 38 wypadków przy pracy.

 

Ochrona zdrowia

Firma Müller – Die lila Logistik postawiła sobie za cel promować, poprawiać zdrowie swojej załogi oraz utrzymywać je na dobrym poziomie. Działania w zakresie promocji zdrowia, zrealizowane
w roku 2017 w Besigheim w ramach projektu pilotażowego, miały zmotywować pracowników do zdrowego stylu życia oraz wzmocnić ich osobistą odpowiedzialność za kwestie zdrowotne.
Do działań przeprowadzonych w 2017 roku należały
:

 • „Nie palę”
 • „Przegląd zdrowotny”
 • „Quiz żywieniowy”
 • „Higiena”
 • „Zdrowe plecy”
 • „Ćwiczenia Blackroll”
 • „Akcja Owoce”
 • „Analiza stresu”

Istotne zagrożenia związane z ochroną zdrowia to zachorowania, na które działania firmy mają tylko pośredni wpływ.

Znaczącym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest liczba akcji zrealizowanych na rzecz ochrony zdrowia. W Besigheim w roku podatkowym 2017 zaproponowano i zrealizowano osiem Akcji Zdrowie.

Kwestie społeczne

Wraz z naszymi 20 oddziałami w Niemczech i Polsce w roku 2017 działaliśmy w środowisku, w którym obecne są rozmaite wpływy społeczne i polityczne. Aby być gotowym na przyszłość, nasza załoga oraz partnerzy rynkowi są wtajemniczani w sprawy firmy. Dlatego dbamy o wymianę z naszymi interesariuszami i reprezentujemy nasze interesy w otwartym i lojalnym dialogu.

Interesariusze to osoby i organizacje, które względem firmy Müller – Die lila Logistik mają oczekiwania prawne, finansowe, etyczne albo ekologiczne. Kryterium ich identyfikacji i oceny to ustalenie, na ile decyzja naszej firmy wpływa na osobę albo grupę – i odwrotnie: na ile osoba albo grupa może wpływać na tę decyzję. Dlatego naszymi pierwszorzędnymi interesariuszami są nasi pracownicy, klienci, kredytodawcy, akcjonariusze oraz dostawcy. Ale to nie wszystko. Kontakty utrzymujemy też z innymi grupami, takimi jak analitycy, związki, media i środowiska naukowe, mieszkańcy i sąsiedzi oraz gminy, w których znajdują się nasze oddziały.

 

Inkluzja

Dążymy do integracji i wspierania osób z problemami zdrowotnymi, aby poprzez współpracę utrzymać kontakt z niepełnosprawnymi.

W szczególności mowa tu o współpracy z zakładami pracy chronionej i ośrodkami dla osób niepełnosprawnych, takimi jak Theo-Lorch-Werkstätten w powiecie Ludwigsburg albo Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH (GWW) w Althengstett.
W oddziałach w Besigheim i Althengstett osobom niepełnosprawnym oferujemy odpowiednie miejsca pracy, aby umożliwić im integrację w środowisku zawodowym.

Nasi stażyści w pierwszym roku nauki odbywają ponadto dwutygodniową praktykę społeczną
w zakładzie pracy chronionej. Służy ona przezwyciężeniu zahamowań bądź lęków przed kontaktem fizycznym oraz społecznemu rozwojowi własnej osobowości.

Z uwagi na dopasowanie zadań do wymogów nie widzimy żadnych istotnych zagrożeń dla zatrudniania osób niepełnosprawnych, które to zagrożenia wynikałyby z naszej działalności biznesowej, albo zagrożeń związanych z naszymi relacjami biznesowymi lub z naszymi usługami.

Znaczącym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest w przypadku inkluzji liczba oferowanych miejsc pracy oraz realizowane akcje. W roku 2017 w Müller – Die lila Logistik zatrudniliśmy łącznie 38 osób niepełnosprawnych, , w tym cztery osoby wg modelu inkluzji. Do tego dwunastu stażystów spędziło łącznie 120 dni w placówkach socjalnych.

 

Projekty społeczne

Nasi pracownicy jako aktywni członkowie „zespołu Lila” biorą udział w danym oddziale firmy
w projektach społecznych. To osobiste zaangażowanie jest wyrazem naszej społecznej odpowiedzialności.

W miarę możliwości w każdym oddziale naszej firmy raz do roku realizowany jest projekt społeczny. Może to być np. budowa trasy wspinaczkowej w przedszkolu, prace ogrodnicze w szkole, prace malarskie w przedszkolu albo organizacja imprezy sportowej dla niepełnosprawnych.  Priorytetem przy tych projektach jest m.in. osobiste zaangażowanie pracowników, któremu towarzyszy niewielki wkład finansowy, np. na niezbędne materiały do pracy.

Nie dostrzegamy tu żadnych zagrożeń dla projektów społecznych, które to zagrożenia wynikałyby
z naszej działalności biznesowej, albo zagrożeń związanych z naszymi relacjami biznesowymi lub
z naszymi usługami. 

Znaczącym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest przy projektach społecznych liczba przeprowadzonych akcji.

I tak w roku podatkowym 2017, jak wspomniano wyżej, zrealizowano łącznie osiem projektów społecznych.

 

Lila Logistik Charity Bike Cup

Sportowcy amatorzy, sympatycy i ambitni znawcy kolarstwa spotykają się raz do roku, na początku października, na imprezie Charity Bike Cup. Müller – Die lila Logistik występuje tam jako sponsor tytularny imprezy wraz ze swoimi pracownikami będącymi uczestnikami imprezy.

We współpracy z Akademią Kolarską z Bad Wildbach i stowarzyszeniem Förderverein Stare Care e. V. ze Stuttgartu impreza odbyła się w roku 2017 już po raz piąty. Uzyskane dochody z datków, które pochodziły z części opłat startowych i dochodów z Tomboli – gry towarzyszącej imprezie, zostały przekazane do zrównoważonego wykorzystania przy projektach dla dzieci niepełnosprawnych albo dzieci z rodzin w trudnej sytuacji społecznej. 

Nie dostrzegamy tu żadnych zagrożeń dla Lila Logistik Charity Bike Cup, które to zagrożenia wynikałyby z naszej działalności biznesowej, albo zagrożeń związanych z naszymi relacjami biznesowymi lub z naszymi usługami. 

Znaczącym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest przy Lila Logistik Charity Bike Cup liczba uczestników i wysokość datków zebranych podczas wszystkich imprez w roku 2017. Wraz z blisko 800 uczestnikami udało się zebrać dochody o łącznej wysokości 30 000 euro.

 

Promocja młodych sportowców i talentów prze Niemiecką Federację Kolarską

W roku 2013 rozszerzyliśmy nasze zaangażowanie w kolarstwie na Niemiecką Federację Kolarską (BDR). Naszym celem tutaj jest promowanie młodych kolarzy w Niemczech. Promocja ta obejmuje sponsoring tytularny Federalnej Ligi Kolarskiej w Niemczech oraz pomoc przy promocji młodych sportowców i talentów, należących do Niemieckiej Federacji Kolarskiej.

I tak w roku 2017 pomogliśmy czterem talentom z BDR w ramach promocji młodych sportowców: 

 • Ricarda Bauernfeind
 • Vanessa Wolfram
 • Leon Heinschke
 • Niklas Märkl

Nie dostrzegamy tu żadnych zagrożeń dla promocji młodych sportowców i talentów, które to zagrożenia wynikałyby z naszej działalności biznesowej, albo zagrożeń związanych z naszymi relacjami biznesowymi lub z naszymi usługami. 

Poszanowanie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka to dla nas oczywistość. Naszym celem jest, by jak najlepiej dbać o respektowanie i przestrzeganie podstawowych praw człowieka w naszych oddziałach przez naszych partnerów i naszych dostawców.

Prawa człowieka

Nasze stanowisko przewiduje wykonywanie przepisów Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu
w przedsiębiorstwie, które walczy z dyskryminacją. Naszym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na rasę albo pochodzenie etniczne, płeć, religię albo światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Nie dostrzegamy tu żadnych zagrożeń dla poszanowania praw człowieka, które to zagrożenia wynikałyby z naszej działalności biznesowej, albo zagrożeń związanych z naszymi relacjami biznesowymi lub z naszymi usługami.

U Znaczącym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest liczba naruszeń praw człowieka, przy czym w roku 2017 nie odnotowano żadnych zgłoszonych lub stwierdzonych przypadków naruszeń albo złamania praw człowieka.

 

 

„Konstytucja Lila"

Tworząc „Konstytucję Lila”, daliśmy do ręki wszystkim pracownikom wyznaczone przez nas samych ramy działania w celu zapewnienia partnerskich relacji wewnątrz grupy Lila Logistik. 

„Konstytucja Lila" obejmuje obszary:

 • Wydajność i pasja
 • Zespół i jednostka
 • Korzyści dla klienta i inteligencja
 • Zaufanie w postępowanie fair i tempo
 • Siła i ciekawość

Zarząd osobiście przekazał i przestawił „Konstytucję Lila” w każdym oddziale firmy. Wszystkim dyrektorom oddziałów przekazano zalecenia dotyczące jej stosowania. Tematy „Konstytucji Lila” są przekazywane poprzez różne kanały komunikacyjne wewnątrz grupy, np. podczas rozmów kwalifikacyjnych w dziale personalnym oraz podczas wewnętrznych rozmów z zespołami i pracownikami.

Nie dostrzegamy tu żadnych zagrożeń dla stosowania „Konstytucji Lila”, które to zagrożenia wynikałyby z naszej działalności biznesowej, albo zagrożeń związanych z naszymi relacjami biznesowymi lub z naszymi usługami.

Nie funkcjonują żadne istotne niefinansowe wskaźniki wyników dla stosowania „Konstytucji Lila".

 

Walaka z korupcją, łapownictwem i praniem pieniędzy

Firma Müller – Die lila Logistik zobowiązała się nie tolerować korupcji w swoim przedsiębiorstwie. Oprócz ustaw chodzi tu o przestrzeganie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2003). Zgodność i integralność są w Müller  - Die lila Logistik kwestią priorytetową. W związku z tym od wszystkich pracowników wymaga się respektowania i przestrzegania obowiązujących ustaw i przepisów urzędowych. To samo dotyczy wewnętrznych instrukcji i wytycznych w grupie Lila Logistik.

Korupcja

System zarządzania zgodnością w Müller – Die lila Logistik ma na celu systematyczne i trwałe zapobieganie naruszeniom zasad w firmie, ich odkrywanie, wyjaśnianie i sankcjonowanie. Firma Müller – Die lila Logistik wprowadziła niezbędne struktury organizacyjne i pozwala działom odpowiedzialnym za dany obszar działalności firmy stale kontrolować istniejące zagrożenia. W ramach zarządzania zagrożeniami przedstawiane i dokumentowane są istotne zagrożenia, również zagrożenia i działania związane ze zgodnością. Ponadto za pomocą wewnętrznych kontroli i procedur ustala się regularnie, które zmiany systemu zarządzania zgodnością warto wprowadzić. Naruszenia przepisów prawa
i dyrektyw mogą przynieść firmie, jej pracownikom, partnerom biznesowym, ale również ogółowi duże szkody. Na stronie internetowej uruchomiono system sygnalizowania naruszeń, który jest dostępny dla pracowników i osób z zewnątrz. Służy on do zgłaszania naruszeń zgodności w Müller – Die lila Logistik. W ten sposób można informować firmę o łamaniu prawa. Jeśli zaistnieje dana sytuacja, można wskazać konkretnie na poważne naruszenia przepisów prawa, wytycznych i zasad obowiązujących w firmie. Istotnym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest liczba przypadków korupcji. W roku 2017 nie odnotowano żadnych zgłoszonych czy wykrytych przypadków korupcji. Nie dostrzegamy żadnych zagrożeń dla przeciwdziałania korupcji, które to zagrożenia wynikałyby z naszej działalności biznesowej, albo zagrożeń związanych z naszymi relacjami biznesowymi lub
z naszymi usługami.

 

Łapownictwo

Pracownikom nie wolno proponować albo przysparzać korzyści z zamiarem bezprawnego wywarcia wpływu na odbiorcę tej korzyści. „Bezprawne wywieranie wpływu” oznacza działanie z zamiarem nakłonienia odbiorcy korzyści do przysporzenia drugiej stronie bezprawnie niewłaściwej korzyści biznesowej. Nasi pracownicy mają prawo do proponowania albo przysparzania korzyści tylko o umiarkowanym charakterze. Można tu wymienić upominki albo poczęstunki dla osób trzecich
w określonych sytuacjach, które wynikają z normalnego obrotu handlowego.

Wewnętrzny system kontroli (IKS) poprzez zastosowanie różnych zasad służy zapobieganiu łapownictwu. W ramach tego systemu przeprowadzane są zarówno kontrole prewencyjne, jak
i wykrywające, które obejmują ręczne oraz oparte na technologiach informacyjnych uzgodnienia, podział obowiązków, zasadę „czworga oczu” i zasadę przejrzystości. 

Przewodnik dla grupy zawiera wytyczne w zakresie procesów biznesowych i ich przebiegu. Zasada „czworga oczu” stanowi, że ważne decyzje nie mogą być podejmowane przez jedną osobę. 

Nie dostrzegamy żadnych zagrożeń dla przeciwdziałania łapownictwa, które to zagrożenia wynikałyby z naszej działalności biznesowej, albo zagrożeń związanych z naszymi relacjami biznesowymi lub z naszymi usługami. 

Istotnym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest liczba przypadków łapownictwa. W roku 2017 nie odnotowano żadnych zgłoszonych czy wykrytych przypadków łapownictwa.

 

Pranie pieniędzy

Nie tolerujemy prania pieniędzy w żadnej formie i zapobiegamy temu poprzez prewencję. Realizujemy transakcje tylko z poważnymi partnerami, którzy prowadzą legalną działalność gospodarczą. Najpierw zasięgamy informacji za pośrednictwem właściwych systemów wczesnego ostrzegania, np. informacji o wypłacalności z uznanych centrów informacyjnych. Nie dostrzegamy żadnych zagrożeń dotyczących przeciwdziałania prania pieniędzy, które to zagrożenia wynikałyby
z naszej działalności biznesowej, albo zagrożeń związanych z naszymi relacjami biznesowymi lub
z naszymi usługami. Istotnym niefinansowym wskaźnikiem wyników jest liczba zgłoszonych albo wykrytych przypadków prania pieniędzy. W roku 2017 nie odnotowano żadnych zgłoszonych czy wykrytych przypadków prania pieniędzy.

 

Besigheim, 19. März 2018
Müller – Die lila Logistik AG | Investor Relations
Ferdinand-Porsche-Str. 4 | 74354 Besigheim-Ottmarsheim
Tel. 07143 810 125 | Fax 07143 810 129
investor@lila-logistik.com