Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Czym jest Supply-Chain-Management? 

Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply-Chain Management) daje możliwość stawania się lepszym. Powód: działanie większości firm opiera się na organizacji funkcjonalnej, a więc praca dzielona jest między poszczególne działy firmy. Realizacja zleceń klientów przy takiej strukturze z góry narażona jest na brak spójności celów i związane z tym straty powstające na tle konfliktów kompetencji. Supply-Chain Management wykracza poza to myślenie sektorowe. Określa całościowo sterowany proces realizacji zlecenia klienta, od jego wpłynięcia aż po dostawę wraz ze wszystkimi niezbędnymi do tego czynnościami i etapami pośrednimi. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. Warunkiem jest konsekwentne stosowanie zarządzania łańcuchem dostaw, świadomość słabych punktów i ewentualna ich eliminacja. Chętnie Wam w tym pomożemy.


Jakie działy firmy uczestniczą w łańcuchu dostaw?

Wprowadzenie Supply-Chain Management zmienia przebieg realizacji zleceń: z funkcjonalnego na procesowy. Tworząc dla naszych klientów tzw. Proces Realizacji Zamówienia (Order-Fulfillment-Process), zapewniamy najwyższy możliwy stopień standaryzacji i ukierunkowanie na większe zyski.
O sukcesie przy definiowaniu procesu realizacji zlecenia decyduje uwzględnienie wszystkich działów zaangażowanych w ten proces. Z naszej perspektywy należy do nich bezwzględnie zaliczyć następujące działy:

 

Braku spójności celów poszczególnych działów można uniknąć poprzez wspólną koncentrację na procesie między-funkcyjnym (cross-functional). Dopiero kiedy wszystkie zespoły skupią na tym swoją pracę, można podnieść potencjał udoskonalania i osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną.

Włączenie do zarządzania łańcuchem dostaw wszystkich istotnych działów pozwala ponadto:

 • budować efektywną organizację, odpowiadającą zarówno potrzebom firmy, jak i wymogom produktowym oraz rynkowym;

 • obserwować potencjał czasu realizacji zleceń, dostępności produktów i materiałów, kosztów tworzenia produktu, zapasów towarów, przepływów towarów i informacji;

 • oceniać istniejące systemy wskaźnikowe w poszczególnych działach pod względem obejmującego całą firmę procesu realizacji zleceń;

 • na Benchmarking, tzn. stosowanie zewnętrznego know-how podczas wdrażania zidentyfikowanych potencjałów;

 • wprowadzać procesy zarządzaniu zmianą (Change-Management) oraz optymalizować strategiczne i taktyczne planowanie w przedsiębiorstwie;

 • kontrolować procesy zarządzania pod względem ich silnych i słabych stron;

 • wspierać gotowość do innowacji i tempo innowacji wewnątrz firmy.


W jaki sposób w łańcuchu dostaw powstają niepotrzebne koszty? 

Regułą funkcjonowania na rynkach globalnych jest twarda rywalizacja i dążenie do wyparcia konkurencji. Efektywne i wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw pomoże Wam utrzymać się na rynku. A my wesprzemy Was przy identyfikacji albo eliminacji ewentualnych deficytów i czynników kosztotwórczych w Waszym łańcuchu dostaw. Oto kilka przykładów:

 1. Brak wiedzy w jaki sposób można obiektywnie i niezależnie ocenić status organizacji i procesu pod względem efektywności i wydajności łańcucha dostaw. Również w nowoczesnych organizacjach zdarza się, że poszczególne działy często jeszcze konkurują ze sobą. Brakuje działań na rzecz podnoszenia świadomości i przekonywania, że należy się skupiać na synergii
  i wspólnym osiąganiu zysków.

 2. Niedostateczne sprzężenie i połączenie istotnych procesów z zakresu logistyki informacji, funkcjonowania działów i administracji. Nie wystarczy, że w Waszym łańcuchu dostaw współpracują działy pełniące kluczowe funkcje. Równie ważne jest określenie tych działów,
  w których dostępne są osoby dysponujące informacjami i wiedzą. Tylko jeśli one ze sobą współpracują, będziecie czerpać korzyści z połączonych kompetencji.

 3. Realizacja wszystkiego jednocześnie zamiast stopniowego wykorzystywania rozpoznanych potencjałów optymalizacyjnych zgodnie z ich stopniem ważności. Pomożemy Wam w wypracowaniu jasnych zaleceń dotyczących działań wyznaczających cele krótko-, średnio-
  i długookresowe. Tylko w taki sposób organizacja może sukcesywnie stawać się organizacją opartą Supply-Chain Management.

 4. Brak szacowania nakładów na wdrażanie struktur łańcucha dostaw. Przed wdrożeniem należy sporządzić szacunek nakładów obejmujący różne wielkości oraz zwrot z inwestycji (Return on Investment) albo okres trwania amortyzacji. Opracujemy dla Was Business Cases w oparciu
  o realne dane.

 5. Niedostateczne, niejednolite albo brakujące wskaźniki dotyczące wydajności organizacji łańcucha dostaw. Aby móc stale monitorować efektywność i wydajność łańcucha dostaw, oprócz oszacowania nakładów niezbędne jest również stworzenie kompleksowego systemu KPI. Jeśli parametry znajdują się poza ustalonymi normami, należy rozpocząć działania korygujące.

 6. Niedostateczny stopień dojrzałości usług zlecanych na zewnątrz (Outsourcing). Jeśli mowa o Waszym łańcuchu dostaw, to nie powinniście patrzeć tylko na swoją firmę, lecz uwzględnić również aspekt zakupów i sprzedaży. To właśnie dostawcy mogą Wam wiele ułatwić. Tutaj drzemie ogromny potencjał.

 7. Deficyty są tolerowane i ignorowane. Uważamy, że zawsze należy je eliminować.


Co należy sprawdzić rozpoczynając projekty z zakresu Supply-Chain Management?

Jeśli chcecie wdrożyć w Waszej firmie Supply-Chain Management, trzeba najpierw dokładnie przyjrzeć się aktualnym procesom. Na początek konieczna jest obserwacja dotychczasowego procesu realizacji zlecenia (Order Fulfillment Process) oraz jego procesów składowych. Zasadniczo zalicza się do tego:

 • Mapowanie procesów (Process Mapping) i analiza porównawcza (Benchmarking) aktualnego procesu realizacji zleceń oraz wizualizacja potencjałów udoskonalania

 • Procesy dystrybucji (kanały dystrybucji, trasy, struktury magazynów, czas trwania, procesy komisjonowania, zarządzanie transportem, procesy obsługi transportu)

 • Procesy planowania sprzedaży (prognozy sprzedaży, proces pozyskiwania zleceń, weryfikacja zleceń klienta, kontrola dostępności towarów, proces planowania terminów)

 • Procesy sterowania produkcją (proces planowania produkcji, zarządzanie przestrzenią, struktury produkcji, punkty połączenia wariantów / klientów, proces wytwarzania produktu, procesy przezbrojenia, procesy zaopatrzenia)

 • Procesy zaopatrzenia (dostawy materiału, planowanie materiałowe, intralogistyka, analiza przepływu materiałów, proces planowania popytu, procesy sourcingu, zarządzanie transportem, kontrola zapasów)

 • Procesy zarządzania zasobami (surowce, półprodukty, gotowe produkty, utrzymanie wariantów/modeli, zarządzanie wyrobem wychodzącym z użycia (Obsolescence Management), dynamiczne modelowanie zasięgu)

 • Procesy komunikacji (przepływ informacji, uprawnienia i zakres odpowiedzialności, systemy IT, zarządzanie eskalacją, systemy wskaźnikowe)

 

Dla naszych klientów dzielimy każdy z tych obszarów badań na poszczególne punkty analizy – uzupełniając o skutki, jakie przyniosłaby ich optymalizacja.

W celu wyjaśnienia przedstawiamy poniżej przykładowy podział obszaru badań, jakim jest mapowanie procesu: wyszczególniliśmy sześć punktów analizy i korzyści, jakie możecie uzyskać z ich optymalizacji – z jednej strony w zakresie gotowości pracowników do zmian, z drugiej strony w zakresie szacowania nakładów związanych z implementacją.


Punkty analizy mapowania procesu
Efekty, korzyści, wynik
1. Uwzględnienie wszystkich funkcjonalnych
i procesowych obszarów częściowych biorących udział
w procesie realizacji zlecenia (OFP)

Wizualizacja organizacyjnych
i procesowych struktur, zależności i słabych punktów

2. Zobrazowanie procesów informacyjnych, procesów metodycznych, chronometrycznych i fizycznych Identyfikacja potencjałów udoskonalania (procesów/struktury)
3. Identyfikacja, grupowanie i klasyfikacja struktur procesowych

Ocena efektywności
i wydajności obecnych struktur za pomocą analizy SWOT

4. Analiza aktualnych wskaźników, ich pochodzenia
i powiązań
Opracowanie strategii wdrożenia
w celu utworzenia wydajnej organizacji łańcucha dostaw
5. Zobrazowanie organizacyjnych i hierarchicznych struktur konstrukcji i przebiegów w procesie realizacji zleceń (OFP)
wraz z uprawnieniami i zakresem odpowiedzialności
Identyfikacja zakłóceń
i przerw procesowych
6.Zarządzanie obszarami wzajemnego oddziaływania Wspieranie zarządzania zmianą

W jaki sposób zaktualizować Wasz łańcuch dostaw dowiecie się, ściągając White Paper
z naszej strony internetowej.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o fazach projektu związanego z łańcuchem dostaw i metodologii postępowania, chętnie wymienimy z Wami nasze doświadczenia. Po prostu skontaktujcie się z nami.