Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Zgłoś wszelkie nieprawidłowości

Jeżeli zauważyłeś naruszenie przepisów w przedsiębiorstwie przez naszych współpracowników lub u naszego partnera biznesowego lub też dotyczy Cię to osobiście, zgłoś to do nas. Masz możliwość przekazania nam swoich informacji, również anonimowo, w formie pisemnej za pośrednictwem naszego portalu do zgłaszania nieprawidłowości whistleblowerLILA.

Müller - Die lila Logistik SE
COMPLIANCE ABTEILUNG
Ferdinand-Porsche-Str. 6
74354 Besigheim-Ottmarsheim

System zarządzania zgodnością

Wszystkie zasady i działania mające na celu przestrzeganie określonych zasad, a co za tym idzie uniknięcie możliwości naruszenia zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie jest określane ogólnie jako „system zarządzania zgodnością“.


Celem systemu zarządzania zgodnością firmy Müller - Die lila Logistik SE jest systematyczne i trwałe zapobieganie naruszeniom zasad w przedsiębiorstwie przez naszych pracowników i partnerów biznesowych, ich odkrywanie i sankcjonowanie. Ustanowiliśmy wymagane struktury organizacyjne, a odpowiedzialne działy stale kontrolują zagrożenia. W ramach sprawozdawczości prezentowane i dokumentowane są istotne zagrożenia, także zagrożenia zgodności oraz podejmowane są odpowiednie działania. Poza tym na podstawie wewnętrznych kontroli i procedur badań regularnie ustalamy dalszy rozwój systemu zarządzania zgodnością.


Zgodność i integracja mają dla nas w firmie Müller - Die lila Logistik SE wysoki priorytet. Z tego powodu wymagamy od wszystkich naszych pracowników i partnerów handlowych przestrzegania ustaw prawnych i przepisów urzędowych. To samo dotyczy wewnętrznych instrukcji i wytycznych. Przy czym naszym celem jest unikanie powstawania szkód dla przedsiębiorstwa, pracowników, partnerów handlowych lub ogółu społeczeństwa.

System zgłaszania naruszeń

Utworzyliśmy system zgłaszania nieprawidłowości, który pomaga w szybkim ustaleniu naruszeń prawa i zasad. Obojętne, czy pracujesz w przedsiębiorstwie, czy też jesteś osobą z zewnątrz, dzięki umożliwieniu wszystkim zgłaszania nieprawidłowości na naszej stronie internetowej whistleblowerLILA, możesz zgłaszać naruszenie zgodności w przedsiębiorstwie lub podejrzenia takiego naruszenia. Swoje informacje możesz zgłaszać także anonimowo. Jednak wykroczenia można szybciej i wydajniej rozpatrywać, kiedy zgłaszający poda swoje dane kontaktowe. Z tego powodu prosimy o podanie swoich kompletnych danych kontaktowych (nazwisko, adres, telefon, E-Mail) oraz wszystkich danych dotyczących wykroczenia (kiedy, gdzie, kto, co). Twoje informacje będą oczywiście rozpatrywane w całkowitej poufności.

Traktowanie w sposób poufny

Wybrani pracownicy działu ds. zgodności przyjmują zgłoszone informacje i kierują je do właściwych działów w przedsiębiorstwie w celu ich wyjaśnienia. W przypadku poważnego podejrzenia rozpatrujemy także ewentualne przekazanie sprawy do organów ścigania. Jeżeli okaże się to konieczne, w ramach dalszego wyjaśniania sprawy poinformujemy o sprawie innych pracowników, zachowując przy tym całkowitą poufność. Nie podamy Twojego nazwiska lub okoliczności, które wskazywałyby na Ciebie jako osobę, która przekazała nam informacje, ani osobie podejrzanej, ani też innym osobom. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. ze względu na obowiązujące przepisy prawne lub w razie postępowania publicznego, koniecznym może okazać się podanie danych identyfikacyjnych osoby, która przekazała nam informacje. Użytkownicy nie ponoszą żadnych konsekwencji w związku z korzystaniem z portalu informacyjnego. Jeżeli jednak świadomie podasz nieprawdziwe informacje, aby np. zaszkodzić konkretnej osobie, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Okres przechowywania

Informacje gromadzimy tylko przez taki okres czasu, jaki jest wymagany w przypadku dalszego postępowania lub długość okresu przechowywania jest ustalona w przepisach prawnych. Po upływie okresu przechowywania informacje zostają skasowane lub zanonimizowane, tzn. zostają usunięte wszelkie dane wskazujące na osobę, która udzieliła informacji, a danych tych nie można już odzyskać.

Ciężkie naruszenia

 • Fałszowanie i manipulowanie sprawozdaniami, notatkami i umowami
 • Wykroczenia dot. kradzieży, nielojalności, wzbogacenia się, korupcji, prawa kartelowego i prania pieniędzy
 • Wykroczenia przeciwko przepisom o papierach wartościowych i dotyczące nielegalnego wykorzystania informacji wewnętrznych
 • Naruszenie zdrowia fizycznego i psychicznego, sfery prywatnej pracowników oraz praw człowieka
 • Naruszenie przepisów RODO
 • Nieprawidłowe postępowanie dotyczące wystawiania faktur, wewnętrznych kontroli faktur, audytów i sporządzania bilansów
 • Wykroczenie przeciwko przepisom o ochronie środowiska
 • Informacje dot. dyskryminacji, mobbingu i molestowania (seksualnego)
 • Wykroczenia przeciwko przepisom BHP oraz prawa o ochronie pracy

 • Naruszenie zasad, co może zaszkodzić dobremu imieniu przedsiębiorstwa
 • Wykroczenia kadry kierowniczej oraz członków organów
 • Wykroczenia przeciwko kodeksowi postępowania i statutu LILA