Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla zarządzania firmą Müller - Die lila Logistik SE. Korzystanie ze stron internetowych Müller - Die lila Logistik SE jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych, jeśli jednak osoba zainteresowana chce korzystać z usług specjalnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w firmie Müller - Die lila Logistik SE. Dzięki niniejszej polityce prywatności nasza firma stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach wynikających z niniejszej polityki prywatności. Firma Müller - Die lila Logistik SE jako administrator danych osobowych wdrożyła środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwe jak najlepszą ochronę danych osobowych przetwarzanych przez niniejszą stronę internetową. Mimo to przesyłanie danych przez Internet może zasadniczo zawierać luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każdy podmiot danych ma możliwość przekazania nam swoich danych
osobowych w sposób alternatywny, np. telefonicznie

1. Definicje

Niniejsza polityka prywatności Müller - Die lila Logistik SE opiera się na terminologii stosowanej przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy na wstępie wyjaśnić zastosowaną w niej terminologię.
W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące pojęcia:

 1. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej                      (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio
w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,  identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczna, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

    b. Podmiot danych (osoba, której dane dotyczą)

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

    c. Profilowanie

         Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

    d. Przetwarzanie

Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie danych, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

    e. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

    f. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno
i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

   g. Administrator danych

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie
z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, wówczas wyznaczenie administratora lub kryteria jego wyznaczenia może odbywać się zgodnie z prawem Unii lub z prawem państwa członkowskiego.

    h. Osoba przetwarzająca

Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

    i. Odbiorca

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

    j.Strony trzecie

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane.

    k. Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą.


2. Nazwa i adres administratora

Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pozostałych ustaw o ochronie danych obowiązujących w Unii Europejskiej i innych postanowień o charakterze przepisów ochrony danych osobowych jest:

Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Straße 6
74354 Besigheim
Deutschland
Tel.: +49(0)7143 810-33011
Ansprechpartner: Indrit Salihu
E-Mail: indrit.salihu@lila-logistik.com
Website: www.lila-logistik.com

3. Nazwa i adres Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych

Powołaliśmy w naszej firmie pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

Peter Rappold
Senior Consultant
Data protection officer TÜV Süd / Certificate-No.: 0717#310685045

SILISTA GmbH
Silvanerweg 24
D-73235 Weilheim/Teck
Fon: 07023 – 942727
Fax: 07023 – 942728

Web: www.silista.de

peter.rappold@silista.com

Każdy podmiot danych może w razie jakichkolwiek pytań bądź uwag dotyczących ochrony danych osobowych zwrócić się do naszego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych.

4. Pliki cookies

Strony internetowe Müller - Die lila Logistik SE wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są gromadzone
i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookies, które mogą zawierać tzw. identyfikatory plików cookies. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator składający się
z ciągu znaków, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana
i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookies. Dzięki zastosowaniu plików cookies Müller - Die lila Logistik SE może udostępnić użytkownikom tej strony internetowej usługi, które nie byłyby możliwe bez zastosowania plików cookies. Za pomocą plików cookies informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Pliki cookies, jak już wspomniano, umożliwiają nam ponowne rozpoznanie i zidentyfikowanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tej identyfikacji jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookies nie musi np. przy każdej wizycie na stronie podawać od nowa swoich danych dostępowych, ponieważ zostały one przejęte z plików cookies zapisanych w przeglądarce oraz w systemie operacyjnym użytkownika strony. Kolejnym przykładem zastosowania plików cookies jest koszyk zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy za pomocą pliku cookies zapamiętuje artykuły, które użytkownik włożył do wirtualnego kosza. Użytkownik może zablokować ustawienie plików cookies przez naszą stronę internetową i w związku z tym trwale zablokować działanie plików cookies. Ponadto może usunąć już ustawione pliki cookies przez przeglądarkę internetową bądź inne oprogramowanie. Jeśli podmiot danych dezaktywuje umieszczanie plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Müller - Die lila Logistik SE zbiera szereg ogólnych danych i informacji z każdym dostępem do strony internetowej przez podmiot danych lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zbierane dane mogą dotyczyć (1) rodzajów i wersji przeglądarek, (2) systemu operacyjnego używanego przez system dostępu, (3) strony internetowej, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, (4) podstrony internetowej, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej, (5) daty i godziny dostępu do strony internetowej, (6) adresu protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcy usług internetowych systemu dostępu oraz (8) innych podobnych danych
i informacji wykorzystywanych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Müller - Die lila Logistik SE nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są wymagane (1) w celu poprawnego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) w celu optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamowania, (3) w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w przypadku cyberataku zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa. Müller - Die lila Logistik SE z jednej strony analizuje statystycznie te anonimowo zgromadzone dane i informacje, a z drugiej strony gromadzi je w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa firmy, w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dotyczy problem.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrować się na stronie internetowej administratora, podając dane osobowe. To, jakie dane osobowe są przy tym przekazywane do administratora, wynika z danej maski zastosowanej do rejestracji. Dane osobowe podane przez podmiot danych pobierane i gromadzone są tylko do użytku wewnętrznego przez administratora i do celów własnych. Administrator może zainicjować przekazanie tych danych do jednej bądź kilku osób przetwarzających, np. do firmy kurierskiej, która również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, jak jest to spodziewane w przypadku administratora. Poprzez rejestrację na stronie internetowej administratora zapisywany jest ponadto adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Zapisanie tych danych następuje z tego względu, że tylko w ten sposób można zapobiec nadużyciom naszych usług, a te dane w razie potrzeby umożliwią nam wyjaśnienie popełnionych przestępstw. Dlatego zapisywanie tych danych jest niezbędne do zabezpieczenia administratora. Zasadniczo nie następuje przekazanie danych stronom trzecim, o ile nie ma ustawowego obowiązku ich przekazania lub gdy przekazanie danych nie służy ściganiu przestępstwa. Rejestracja podmiotu danych przy dobrowolnym podaniu danych osobowych służy administratorowi do tego, by oferować podmiotowi danych treści i usługi, które
z natury rzeczy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mają możliwość w każdej chwili zmienić podane dane osobowe bądź zażądać ich całkowitego usunięcia z zasobów danych administratora. Administrator w każdej chwili udzieli podmiotowi odpowiedzi na jego zapytanie o informację, jakie dane osobowe danej osoby zostały zapisane. Ponadto na życzenie osoby, której dane dotyczą, administrator skoryguje lub usunie jej dane osobowe, jeśli nie stoi temu na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania tych danych. Ogół pracowników administratora jest do dyspozycji podmiotu danych jako osoby kontaktowe.

7. Subskrypcja newslettera

Na stronie internetowej Müller - Die lila Logistik SE udostępniono naszym użytkownikom możliwość subskrypcji newslettera. To, jakie dane osobowe przekazywane są administratorowi przy subskrypcji newslettera, wynika z zastosowanej maski. Müller - Die lila Logistik SE informuje klientów i kontrahentów poprzez newsletter wysyłany w regularnych odstępach o ofercie firmy. Podmiot danych może zostać odbiorcą newslettera Müller - Die lila Logistik SE zasadniczo tylko wtedy, gdy (1) podmiot danych posiada aktualny adres e-mail i (2) podmiot danych zarejestrował się do newslettera. Ze względów prawnych do podmiotu danych przy pierwszym wpisaniu adresu mailowego do wysyłki newslettera wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem metodą Double-Opt-In. Taka wiadomość potwierdzająca służy sprawdzeniu, czy posiadacz adresu mailowego jako podmiot danych autoryzuje newsletter. Przy zgłoszeniu do newslettera zapisujemy ponadto adres IP systemu komputerowego używanego przez podmiot danych nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę zgłoszenia. Zbieranie tych danych jest niezbędne, aby móc w późniejszym czasie prześledzić (możliwe) nadużycie adresu e-mail podmiotu danych i służy tym samym prawnemu zabezpieczeniu administratora. Dane osobowe zebrane podczas zgłoszenia do newslettera wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogliby zostać poinformowani drogą mailową, jeśli informacja ta jest niezbędna do prowadzenia usługi newslettera bądź jeśli konieczna jest rejestracja, jak na przykład mogłoby to mieć miejsce w przypadku zmiany oferty newslettera bądź zmian warunków technicznych. W ramach usługi newslettera nie dochodzi do przekazania zebranych danych osobowych stronom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili odwołana przez podmiot danych. Zgoda na przechowywanie danych osobowych udzielona nam przez podmiot danych może zostać odwołana w każdej chwili. Celem odwołania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto istnieje możliwość odwołania w każdej chwili subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora bądź powiadomienia administratora w ten sposób.

 

8. Śledzenie skuteczności newslettera

Newsletter Müller - Die lila Logistik SE zawiera tak zwane piksele. Piksele to miniaturowa grafika umieszczana w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, aby umożliwić zapis i analizę dziennika zdarzeń. W ten sposób możliwa jest ocena skuteczności internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie umieszczonego piksela Müller - Die lila Logistik SE może dowiedzieć się, czy
i kiedy e-mail został otwarty przez podmiot danych i w jakie linki zawarte w wiadomościach e-mail kliknął podmiot danych. Tego rodzaju dane osobowe zebrane za pośrednictwem piksela zawartego w wiadomościach e-mail są gromadzone i zapisywane przez administratora, aby zoptymalizować wysyłkę newslettera i w przyszłości jeszcze lepiej dobierać treść do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim. Podmiot danych ma prawo w każdej chwili odwołać wydaną w tym celu odrębną zgodę, złożoną metodą Double-Opt-In. Po odwołaniu zgody dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Wypisanie się z subskrypcji newslettera Müller - Die lila Logistik SE interpretuje automatycznie jako odwołanie.

9. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Strona internetowa Müller - Die lila Logistik SE w oparciu o przepisy ustawowe zawiera dane umożliwiające szybki elektroniczny kontakt z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli podmiot danych nawiąże z administratorem kontakt poprzez formularz kontaktowy, dane osobowe podmiotu danych zostaną automatycznie zapisane. Tego rodzaju dane osobowe przekazane administratorowi przez podmiot danych dobrowolnie zapisywane są dla celów opracowania sprawy lub nawiązania kontaktu z podmiotem danych. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim.

 

10. Funkcja komentowania na blogu na stronie internetowej

Die Müller - Die lila Logistik SE daje użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog jest to portal prowadzony na stronie internetowej, zazwyczaj widoczny dla opinii publicznej, na którym jedna bądź więcej osób, zwanych blogerami bądź web-blogerami, może publikować artykuły lub myśli w tak zwanych postach na blogu. Posty na blogu mogą z reguły być komentowane przez osoby trzecie. Jeśli podmiot danych pozostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarza pozostawionego przez podmiot danych zapisane i opublikowane zostaną również dane dotyczące czasu umieszczenia komentarza oraz wybranej przez podmiot danych nazwy użytkownika (pseudonimu). Ponadto wraz z tymi danymi zaprotokołowany zostanie nadany podmiotowi danych przez dostawcę usług internetowych adres IP. Zapis adresu IP następuje z przyczyn bezpieczeństwa i na wypadek, gdyby podmiot danych poprzez komentarz naruszył prawa osób trzecich bądź opublikował treści niezgodne z prawem. Gromadzenie tych danych osobowych następuje zatem w interesie własnym administratora, aby w razie naruszenia prawa mógł się on uwolnić od zarzutów. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane ustawowo bądź służy to obronie prawnej administratora.

 

11. Subskrypcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Komentarze pozostawiane na blogu Müller - Die lila Logistik SE mogą zasadniczo być subskrybowane przez strony trzecie. Zwłaszcza istnieje możliwość, by komentujący subskrybował komentarze będące odpowiedzią na jego komentarz do konkretnego wpisu na blogu. Jeśli podmiot danych zdecyduje się na opcję subskrypcji komentarzy, administrator wyśle automatyczną wiadomość mailową
z potwierdzeniem, aby metodą Double-Opt-In sprawdzić, czy posiadacz podanego adresu e-mail rzeczywiście zdecydował się na tę opcję. Opcję subskrypcji komentarzy można w każdej chwili zakończyć.

12. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych 

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przechowywania oraz jeśli zostało to przewidziane przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny lub innego ustawodawcę
w ustawach i przepisach, którym podlega Administrator danych. Jeśli cel przechowywania zostanie osiągnięty lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich oraz krajowych, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

13. Prawa podmiotu danych

 1. Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma przyznane mu przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeśli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 2. Prawo do informacji 

  Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo przyznane jej przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, aby w dowolnym momencie, nieodpłatnie, uzyskać od administratora danych następujące informacje na temat przechowywanych na swój temat danych osobowych oraz kopię tej informacji. Ponadto dyrektywa europejska i organ regulacyjny przyznały podmiotowi danych prawo do informacji na temat następujących:

  • cele przetwarzania;
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcy lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawniane, w szczególności
   o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • istnieniu prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

  Ponadto podmiot danych ma prawo do informacji, czy jego dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem. Jeżeli zainteresowana strona chce skorzystać z ww. prawa do informacji, może
  w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

  c. Prawo do sprostowania

  Podmiot danych ma prawo przyznane mu przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny do żądania od administratora natychmiastowego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto, z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Jeżeli zainteresowana strona chce skorzystać z ww. prawa do informacji, może
  w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

  d. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane mu przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności i jeśli przetwarzanie nie jest wymagane:

  • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
  • Podmiot danych wycofał zgodę, na podstawie której dokonano przetworzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  • Podmiot danych wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma uzasadnionych powodów dla przetwarzania lub podmiot danych wnosi sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  • Usunięcie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO


  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a podmiot danych domaga się usunięcia danych osobowych gromadzonych w Müller - Die lila Logistik SE, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora, a pracownik Müller - Die lila Logistik SE bezzwłocznie zainicjuje usunięcie danych. Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Müller - Die lila Logistik SE, a na mocy art. 17 § 1 RODO jako administrator ma ona obowiązek usunąć te dane osobowe, Müller - Die lila Logistik SE podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów realizacji, w celu poinformowania innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji, o ile takie przetwarzanie nie jest konieczne. Müller - Die lila Logistik SE jako administrator uczyni to, co konieczne w danym przypadku.

  e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane mu przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

  • Podmiot danych kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając
   w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu wg art. 21 ust. 1 RODO do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


  Jeżeli istnieje jeden z wyżej wymienionych warunków, a podmiot danych pragnie zażądać ograniczenia danych osobowych zgromadzonych w Müller - Die lila Logistik SE, może on w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora – Müller - Die lila Logistik SE, który zainicjuje ograniczenie przetwarzania.

  f. Prawo do przenoszenia danych

  Każdy podmiot danych ma przyznane mu przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył administratorowi. Ma również prawo bez przeszkód administratora, któremu przekazano dane osobowe, przesłać te dane innemu administratorowi, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać zgodnie z Art. 20 ust. 1 RODO, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe oraz nie ma to wpływu na prawa i wolność innych osób. Aby zapewnić prawo do przenoszenia danych, podmiot danych może
  w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Müller - Die lila Logistik SE.

  g. Prawo do sprzeciwu

  Każdy podmiot danych ma przyznane mu przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania. W przypadku wniesienia sprzeciwu Müller - Die lila Logistik SE zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będzie w stanie wskazać przyczyny uzasadniające przetwarzanie danych przewyższające interesy, prawa i wolność osoby, której dane dotyczą, lub gdy przetwarzanie danych służy zapewnieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń. Jeżeli Müller - Die lila Logistik SE przetwarza dane osobowe na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych przez Müller - Die lila Logistik SE w celach marketingu bezpośredniego, Müller - Die lila Logistik SE nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych przez Müller - Die lila Logistik SE w celach badawczych gospodarczych lub historycznych bądź statystycznych zgodnie art. 89 ust. 1 RODO danych, chyba że takie przetwarzanie niezbędne jest do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym. W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu podmiot danych może skontaktować się z każdym pracownikiem Müller - Die lila Logistik SE bądź innym pracownikiem. Podmiot danych ma ponadto możliwość w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informatycznego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, do wykonania prawa do sprzeciwu za pomocą procesów zautomatyzowanych, przy których stosowane są specyfikacje techniczne.

  h. Prawo do niepodejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowanie 

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane mu przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywiera na nią skutek prawny lub w inny sposób istotnie na nią wpływa; chyba że (1) decyzja ta jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) za wyraźną zgodą podmiotu danych. Jeżeli decyzja (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem lub (2) odbywa się za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej, Müller - Die lila Logistik SE podejmuje odpowiednie środki w celu: należytej ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych, w tym przynajmniej prawo do uzyskania interwencji człowieka, prawo do wyrażenia własnego stanowiska, prawo do uzyskania wyjaśnienia co do decyzji wynikłej z takiej oceny oraz prawo do zakwestionowania takiej decyzji. Jeśli podmiot danych chce skorzystać ze swych uprawnień w powyższym zakresie, w każdej chwili może skontaktować się z pracownikiem administratora.

  i. Prawo do cofnięcia zgody 

  Każdy podmiot danych ma przyznane mu przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli podmiot danych chce dochodzić swojego prawa do cofnięcia zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora. O tym, czy dane osobowe zostały przekazane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma ponadto prawo do uzyskania informacji o stosownych gwarancjach w związku z przekazaniem danych. Jeśli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili zwrócić się do pracownika administratora.

 

14. Ochrona danych osobowych podczas rekrutacji i w procesie rekrutacji

Administrator uzyskuje i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie może również następować drogą elektroniczną. Dotyczy to zwłaszcza przypadku, w którym kandydat przekazuje niezbędne administratorowi dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, np. poprzez wiadomość e-mail lub formularz zawarty na stronie internetowej.
W momencie, gdy administrator zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane zostaną zapisane celem realizacji stosunku zatrudnienia z zachowaniem przepisów ustawowych. Jeśli administrator nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty rekrutacyjne zostaną usunięte w ciągu dwóch miesięcy od podania do wiadomości decyzji o odmowie, o ile na przeszkodzie do ich usunięcia nie stoi uzasadniony interes administratora. Pozostałym uzasadnionym interesem jest na przykład obowiązek dowodowy
w postępowaniu zgodnym z niem. ogólną ustawą o równym traktowaniu.

15. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące użycia i wykorzystania Facebooka

Administrator zintegrował na niniejszej stronie internetowej komponent firmy Facebook. Facebook jest siecią społecznościową, czyli prowadzonym w Internecie miejscem spotkań ludzi, wspólnotą internetową, zazwyczaj umożliwiającą użytkownikom komunikowanie się między sobą i interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń bądź umożliwiać wspólnocie internetowej udostępnianie informacji prywatnych bądź firmowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie profili prywatnych, publikowanie zdjęć i tworzenie sieci kontaktów poprzez zapytania o dodanie znajomych. Spółką prowadzącą Facebook jest firma Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych osobowych w przypadku podmiotów danych mieszkających poza terytorium USA bądź Kanady jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Poprzez każde otwarcie jednej z poszczególnych stron należących do niniejszej strony internetowej, prowadzonej przez administratora, a na której znajduje się zintegrowany komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych zainicjuje automatycznie poprzez poszczególny komponent Facebooka załadowanie wizerunku odpowiedniego komponentu Facebooka. Zestawienie wszystkich wtyczek Facebooka można zobaczyć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach niniejszego postępowania technicznego Facebook uzyska informację o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdym otwarciu naszej strony przez daną osobę i w trakcie całego czasu trwania jej odwiedzin na naszej stronie internetowej, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Informacje te zbierane są przez komponent Facebooka
i przypisywane przez Facebooka do konkretnego konta podmiotu danych na Facebooku. Jeśli dana osoba uruchomi zintegrowany z naszą stroną internetową przycisk na Facebooku, np. „Lubię to”, bądź pozostawi komentarz, Facebook przyporządkuje tę informację do osobistego konta użytkownika podmiotu danych i zapisze te dane osobowe. Facebook poprzez komponent Facebooka zawsze otrzymuje później informację o tym, że podmiot danych odwiedził naszą stronę internetową, jeśli dana osoba w czasie odwiedzin naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana na Facebooku; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknęła
w komponent Facebooka, czy nie. Jeśli podmiot danych nie życzy sobie tego rodzaju przekazu informacji do Facebooka, może zablokować przekaz danych, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed otwarciem naszej strony internetowej. Opublikowana przez Facebook dyrektywa o danych osobowych, dostępna na stronie https://de-de.facebook.com/about/privacy, dostarcza informacji o pobieraniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśnia ona możliwości ustawień Facebooka celem ochrony strefy prywatnej podmiotu danych. Poza tym dostępne są różnego rodzaju aplikacje umożliwiające zablokowanie przekazywania danych do Facebooka. Podmiot danych może skorzystać z tego rodzaju aplikacji, aby zapobiec przekazywaniu danych do Facebooka.

16. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące zastosowania i wykorzystania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Podmiot danych zintegrował na niniejszej stronie Google AdWords. Google AdWords jest usługą reklamy w Internecie pozwalającą reklamodawcom na pokazywanie ich ogłoszeń w wynikach wyszukiwarek internetowych Google, a także w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy ustalenie określonych z góry słów kluczowych, za pomocą których ich ogłoszenie pokazywane jest w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google wyłącznie wtedy, gdy użytkownik pobiera za pomocą wyszukiwarki wynik wyszukiwania uzyskany według słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google wyniki wyszukiwania przydzielane są za pomocą automatycznych algorytmów z uwzględnieniem ustalonych wcześniej słów kluczowych, na stronach internetowych związanych z tematem. Spółką oferującą usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Celem Google AdWords jest reklama naszej strony internetowej przez wyświetlanie reklamy zgodnej z zainteresowaniami na stronach internetowych firm trzecich oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google oraz poprzez wyświetlanie reklam innych firm na naszej stronie internetowej. Jeśli podmiot danych poprzez reklamę w Google trafi na naszą stronę internetową, w systemie informatycznym podmiotu danych zapisywany jest plik cookies konwersji. To, czym są pliki cookies, wyjaśniono już wyżej. Plik cookies konwersji po trzydziestu dniach traci ważność i nie służy do identyfikacji podmiotu danych. Poprzez plik cookies konwersji, o ile nie upłynął termin jego ważności, można sprawdzić, czy otwierane były poszczególne podstrony, na przykład koszyk zakupów w naszym sklepie internetowym. Dzięki plikom cookies konwersji zarówno Google, jak i my możemy sprawdzić, czy dana osoba, która poprzez ogłoszenie AdWords trafiła na naszą stronę internetową, wygenerowała obrót, czyli czy dokonała zakupu czy przerwała transakcję. Dane i informacje zebrane przez wykorzystanie plików cookies konwersji stosowane są przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Statystyki te z kolei służą nam do ustalenia łącznej liczby użytkowników, którzy dotarli do nas poprzez ogłoszenie AdWords, czyli do oceny skuteczności poszczególnych ogłoszeń AdWords, aby móc w przyszłości zoptymalizować nasze ogłoszenia. Ani nasza firma, ani inni, którzy zakupili reklamę w Google AdWords, nie otrzymują informacji od Google, które umożliwiałyby identyfikację podmiotu danych. Za pomocą plików cookies konwersji zapisywane są informacje dotyczące osób, na przykład strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową dane osobowe, wraz z adresem IP przyłącza internetowego wykorzystywanego przez podmiot danych, przekazywane są do Google do USA. Dane te zapisywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może ewentualnie przekazać dane osobowe zebrane tą metodą stronom trzecim. Podmiot danych może w każdej chwili zablokować ustawianie plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym na stałe zablokować ustawianie plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki zapobiegnie również ustawianiu przez Google konwersyjnych plików cookies w systemie informatycznym podmiotu danych. Ponadto plik cookies ustawiony już przez Google AdWords może zostać w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę bądź inne oprogramowanie. Ponadto podmiot danych ma możliwość zablokować stosowanie przez Google reklamy opartej na jego zainteresowaniach. W tym celu podmiot danych musi z poziomu swojej przeglądarki internetowej otworzyć stronęwww.google.de/settings/ads i dokonać stosownych ustawień, zgodnie ze swoim życzeniem.
Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych można znaleźć na stronie  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

17. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące zastosowania i wykorzystania LinkedIn

Na naszej stronie internetowej umieszczamy komponent sieci społecznościowej LinkedIn. LinkedIn jest usługą LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy każdym pojedynczym otwarciu naszej strony wyposażonej w taki komponent inicjuje on wyświetlanie przez Twoją przeglądarkę obrazka tego komponentu LinkedIn. Poprzez ten komponent LinkedIn informowany jest, jaka konkretna strona naszej strony internetowej jest właśnie odwiedzana. Klikając na przycisk „Polecam”, będąc zalogowanym na swoim koncie na LinkedIn, możemy podlinkować treści naszych stron na Twoim profilu na LinkedIn. Dzięki temu LinkedIn jest w stanie przypisać odwiedziny na naszej stronie do Twojego konta użytkownika na LinkedIn. Nie mamy wpływu na dane, które LinkedIn pobiera w ten sposób, ani na zakres tych danych pobranych przez LinkedIn. Nie posiadamy również wiedzy o treści danych przekazanych do LinkedIn. Szczegółowe informacje dotyczące pobierania danych przez LinkedIn oraz swoich praw i możliwości ustawienia można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn. Informacje te dostępne są na stronie : http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

18. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące zastosowania i wykorzystania Xing

Na naszej stronie internetowej umieszczamy komponent sieci społecznościowej XING.com. Komponent ten jest usługą XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym pojedynczym otwarciu naszej strony wyposażonej w taki komponent komponent inicjuje wyświetlanie przez Twoja przeglądarkę obrazka tego komponentu XING. Zgodnie z naszą wiedzą XING nie zapisuje danych osobowych użytkownika poprzez otwarcie naszej strony internetowej. Nie zapisuje on również adresów IP. Ponadto nie jest dokonywana ocena zachowania użytkownika poprzez zastosowanie plików cookies w związku z przyciskiem „Udostępnij na XING”. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w informacjach o ochronie danych osobowych dotyczących przycisku „Udostępnij na XING” na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

19. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące zastosowania i wykorzystania Twittera

Na naszej stronie zainstalowane są funkcje usługi Twitter oferowane przez spółkę Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z Twittera i funkcji „Udostępnij na Twitterze” odwiedzane przez Ciebie strony łączone są z Twoim kontem na Twitterze i przekazywane do wiadomości innym użytkownikom. Przy tym dane przekazywane są również do Twittera. Zwracamy uwagę na to, że my jako oferujący strony internetowe nie otrzymujemy wiadomości o treściach przekazywanych danych oraz ich wykorzystaniu przez Twitter. Więcej informacji znajdziecie w polityce prywatności: http://twitter.com/privacy. Twoje ustawienia prywatności na Twittere możesz zmienić w ustawieniach konta na stronie: http://twitter.com/account/settings.

 

20. Przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące zastosowania i wykorzystania Instagrama

Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane wtyczki mediów społecznościowych („wtyczki”) Instagrama prowadzonego przez spółkę Instagram LLC. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).  Wtyczki te oznakowane są logo Instagrama, np. w formie „aparatu Instagrama”. Zestawienie wtyczek Instagrama i ich wygląd można zobaczyć na stronie: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.
Otwierając naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Treść wtyczki przekazywana jest przez Instagram bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana na stronie. Poprzez tę integrację Instagram otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz profilu na Instagramie bądź nie jesteś w danym momencie zalogowany na Instagramie. Informacje te (wraz z Twoim adresem IP) przekazywane są przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera Instagrama w USA i tam są zapisywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może przypisać odwiedziny na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Twojego konta na Instagramie. W przypadku interakcji ze wtyczką, na przykład przyciskając przycisk „Instagram”, informacja ta również przekazywana jest bezpośrednio do serwera Instagrama i jest tam zapisywana. Informacje te są ponadto publikowane na Twoim koncie na Instagramie i są tam pokazywane Twoim kontaktom. Cel i zakres pobierania danych oraz pozostałe przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Instagram i przysługujące Ci w związku z tym prawa i możliwości ustawienia zobaczyć można w polityce prywatności Instagrama na stronie: https://help.instagram.com/155833707900388/. Jeśli nie życzysz sobie, by Instagram bezpośrednio przypisywał informacje zebrane poprzez naszą stronę internetową bezpośrednio do Twojego konta na Instagramie, musisz wylogować się ze swojego konta na Instagramie przed wizytą na naszej stronie internetowej. Możesz również całkowicie zablokować ładowanie wtyczek Instagrama również z dodatkami do Twojej przeglądarki, np. poprzez bloker skryptu „NoScript” (http://noscript.net/).

 

21. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych w procesach, dla których zbieramy zgodę na konkretny cel przetwarzania, jest art. 6 I lit.
a RODO. Jeśli przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do realizacji umowy, w których podmiot danych jest stroną umowy, jak ma to miejsce na przykład w procesach przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów bądź realizacji pozostałych usług bądź usług  wzajemnych, wtedy przetwarzanie danych opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy procesów przetwarzania danych osobowych w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, jak na przykład w przypadku zapytania o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który nakłada obowiązek przetwarzania danych osobowych, jak na przykład celem spełnienia obowiązków podatkowych, wtedy podstawą przetwarzania jest art. 6 I lit. c RODO. W sporadycznych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne, by chronić żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby odwiedzający nasz zakład uległ urazowi, a w związku z tym musielibyśmy przekazać jego nazwisko, wiek, dane dotyczące kasy chorych bądź pozostałe ważne dla jego życia informacje lekarzowi, szpitalowi bądź innej stronie trzeciej. Wtedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 I lit. d RODO. Podstawą procesów przetwarzania może być również art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się procesy przetwarzania nieujęte w żadnej z ww. podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie danych niezbędne jest do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy bądź stron trzecich, jeśli interesy te nie przewyższają podstawowych praw i swobód podmiotu danych. Takie procesy przetwarzania są dozwolone zwłaszcza dlatego, że zostały szczególnie wymienione przez Europejskiego Ustawodawcę. Reprezentował on pogląd, że uzasadniony interes należy domniemać, gdy podmiot danych jest klientem administratora (przyczyna wzmianki 47 zdanie 2 RODO).

 

22. Uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub osobę trzecią

Jeśli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

23. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym okresu przechowywania danych osobowych jest każdorazowo ustawowy obowiązek przechowywania. Po upływie terminu przechowywania danych osobowych odpowiednie dane usuwane są rutynowo, o ile nie są one niezbędne do realizacji bądź nawiązania umowy.

24. Ustawowe bądź umowne przepisy dotyczące podania danych osobowych; wymóg przy zawarciu umowy; zobowiązanie podmiotu danych do podania danych; możliwe skutki niepodania danych


Informujemy, że podanie danych osobowych jest po części nakazane ustawowo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z regulacji umownych (np. dane strony umowy). Niekiedy do zawarcia umowy konieczne może być podanie nam danych osobowych przez podmiot danych, które skutkiem tego muszą być przez nas przetwarzane. Podmiot danych jest na przykład zobowiązany do podania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nim umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z podmiotem danych. Przed udostępnieniem nam danych osobowych przez podmiot danych podmiot danych powinien zwrócić się do jednego z naszych pracowników, który pouczy go w odniesieniu do jego przypadku, czy podanie danych osobowych nakazane jest ustawowo czy umownie, czy istnieje obowiązek podania danych i jakie skutki niesie ze sobą nieudostępnienie danych.

25.  Automatyzacja decyzji

Jako firma świadoma swej odpowiedzialności powstrzymujemy się od zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.


Stan: 25 kwietnia 2018