Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Outsourcing usług logistycznych

Pochodzący z języka angielskiego termin outsourcing jest połączeniem słów outside, resource
i using. W kontekście przedsiębiorstwa należy rozumieć pod tym pojęciem powierzenie osobie trzeciej (z zewnątrz) usług, które do tej pory były realizowane w firmie własnymi środkami. Cel: przedsiębiorstwo, koncentrując się na swoich podstawowych kompetencjach, na przykład produkcji, i powierzając czynności towarzyszące ekspertom z danego obszaru, powinno zwiększyć wydajność procesów. Outsourcing w logistyce zyskał w minionych dekadach na znaczeniu.
W zależności od zakresu usług, dostarczanych przez operatora logistycznego, rozróżnia się odmienne podejścia: podczas gdy przy podejściu 1PL (First Party Logistics Service Provider) firma produkcyjna realizuje swoją logistykę jeszcze w dużej mierze sama, to przy podejściu 2PL (Second Party Logistics Service Provider) usługi transportowe, przeładunkowe albo magazynowe realizowane są już przez zewnętrznego usługodawcę. Przy podejściu 3PL usługodawca wspiera swoich klientów w zakresie wykraczającym poza klasyczne działania logistyczne – zwane również Value Added Services. Przejmuje on wówczas zadania z zakresu montażu, kontroli jakości, pakowania albo również stałe działania na rzecz optymalizacji. Ta forma współpracy prowadzi najczęściej do długoletniego partnerstwa, firma produkcyjna redukuje własną infrastrukturę, dostarczyciel usług logistycznych jest głęboko zaangażowany w procesy i przepływy informacji. Przy podejściu 4PL usługodawca pełni jednocześnie rolę integratora systemu między producentem
a innymi dostarczycielami usług logistycznych. Ma to udoskonalić koordynację i organizację wszystkich procesów biznesowych w łańcuchu wartości. Usługodawca jako 4PL przejmuje na zlecenie klienta optymalizację, integrację i sterowanie łańcuchem logistycznym oraz tym samym również wybór i zaangażowanie koniecznych usługodawców.

 

Müller – Die lila Logistik realizuje już od trzech dekad usługi logistyczne dla swoich klientów: począwszy od zarządzania magazynem i Value Added Services, aż po integrację
i optymalizację całościowych procesów w ramach łańcucha dostaw (supply chain). Dlatego wiemy dokładnie, jakie szanse idą w parze z projektem outsourcingowym

Szanse płynące z outsourcingu

 • Koncentracja na podstawowych kompetencjach:                                                                           Jeśli przeniesiecie na zewnątrz te usługi, które nie należą do Waszych podstawowych kompetencji, możecie się skoncentrować na głównym obszarze działań, przyspieszyć je
  i udoskonalać. Usługodawca jako ekspert w swojej dziedzinie może poprzez wsparcie dopasować swoje procesy do Waszej działalności podstawowej, aby zwiększyć ogólną produktywność. W ten sposób zyskują na tym obie strony.

 • Redukcja kosztów:
  Korzyści z synergii i związanie układami zbiorowymi pracy umożliwiają usługodawcy redukcję personelu i kosztów. Oszczędności te przypadają inwestorom lub klientom, albo możecie zainwestować je w dalszy rozwój podstawowej działalności. Ponadto potrzebni pracownicy rekrutowani są bezpośrednio przez usługodawcę, który zajmuje się też ich szkoleniem
  i rozwojem. Jest to zaleta, której nie można nie docenić, szczególnie w czasach braku wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Elastyczność kosztów:
  Podobnie jak w modelu biznesowym pay-per-use, musicie płacić tylko za te usługi, z których rzeczywiście skorzystaliście. Wasze koszty usług są zmienne. W przypadku wahań liczby zleceń wysokie koszty mimo niskiego obciążenia należą do przeszłości. Dostarczyciel usług logistycznych dzięki elastycznym regulacjom dotyczącym czasu pracy w swojej branży może
  w razie zmienności liczby zleceń szybko reagować przy pomocy polityki personalnej.
 • Transfer know-how i uzyskanie przejrzystości:
  Dostarczyciel usług logistycznych to ekspert w swoim fachu i realizuje wydajniej powierzone przez Was zadania logistyczne. Korzystacie z jego wiedzy eksperckiej, np. podczas cyklicznych spotkań, a jego pomysły możecie wykorzystać również w innych procesach. Regulacje dotyczące wynagrodzenia i odpowiedzialności, obowiązujące w trakcie współpracy
  z zewnętrznym usługodawcą, wymagają ponadto jasnego zdefiniowania usługi. Procesy biznesowe stają się poprzez to przejrzystsze, a źródła kosztów i potencjały optymalizacji łatwiej rozpoznawalne.

 

 

Aby projekt odniósł sukces, LILA LOGISTIK wspiera Was przez cały okres trwania przedsięwzięcia outsourcingowego. Na początek zawsze przeprowadzana jest specjalnie opracowana przez nas analiza make-or-buy, aby zbadać, czy powierzenie procesów zewnętrznemu usługodawcy będzie zyskowne. Poniżej zebraliśmy z naszych projektów pięć wybranych rad, które pomogły nam wykorzystać z powodzeniem szanse, które daje outsourcing w działalności operacyjnej.

Pięć praktycznych rad do zastosowania w praktyce

 


 • Staranny wybór usługodawcy
  Nie szukajcie pozornych oszczędności. Nie zawsze najtańszy usługodawca będzie rozwiązaniem korzystnym kosztowo. Szkody, jakie mogą powstać przez zaangażowanie niewykwalifikowanych pracowników, mogą przewyższyć oszczędności kosztów. Zasięgamy informacji o potencjalnych dostawcach i sporządzamy wykaz oferentów ze szczegółową dokumentacją przetargową. Dopiero potem oceniamy oferty według uprzednio określonych kryteriów, uporządkowujemy brane pod uwagę oferty według oceny i wspieramy naszych klientów, proponując również osobiste konsultacje. Oprócz liczb przekonują również referencje i doświadczenia projektowe oferenta – na tej podstawie można ze spokojnym sumieniem dokonać wyboru i wspólnie rozpocząć negocjacje umowy.
 • Dokładne zdefiniowanie przedmiotu umowy
  Umowa powinna określać Wasze oczekiwania oraz oczekiwania usługodawcy, definiować dokładnie zakres usług oraz regulować prawa i obowiązki obu stron. Dlatego wspieramy naszych klientów podczas sporządzania umowy w zakresie trafnego zdefiniowania usług oraz na życzenie oferujemy porady prawne z udziałem naszych zewnętrznych ekspertów. Jeśli umowa uwzględnia wszystkie te aspekty, w razie operacyjnych niezgodności oszczędzacie czas i koszty. Przed ostatecznym spisaniem umowy należy dokładnie przemyśleć przesłanki umowy, a także prawne stosunki stron, okres trwania umowy i okresy wypowiedzenia, ponieważ w ten sposób można mieć wpływ na rentowność projektu outsourcingowego. Doradzamy przy tym naszym klientom, zawsze mając na uwadze najkorzystniejszy ekonomicznie scenariusz, dostosowany dokładnie do ich wymagań.
 • Udany początek projektu
  Müller – Die lila Logistik dba o sprawne rozpoczęcie projektu, ponieważ decyduje to
  o pierwszych sukcesach projektu outsourcingowego. Po udanym wyborze usługodawcy należy przejść do zarządzania zmianą (Change Management). Ze względu na planowanie zatrudnienia, komunikację wśród pracowników, kwestie informatyczne, controlling operacyjny, który należy zbudować, albo na organizację, outsourcing wymaga procesów zmian
  w przedsiębiorstwie, które należy wdrożyć w porozumieniu z usługodawcą. W ścisłej współpracy z naszymi klientami wspieramy stopniowe przekazywanie usługodawcy zadań operacyjnych. Na pytania, które nasuną się na początku realizacji projektu, będzie można odpowiedzieć bezpośrednio.
 • Zachęta
  Zachęcajcie usługodawcę, aby stale optymalizował swoje usługi. Możecie uczestniczyć w jego sukcesie, jeśli przekroczone zostaną założone cele roczne, na przykład roczna redukcja kosztów o 3 procent obrotu projektu. W przypadku podziału oszczędności uzyskanych przez usługodawcę korzyści z tej umowy odniosą obie strony. Oprócz zachęt finansowych również zachęty niematerialne, takie jak warsztaty czy spotkania, umacniają partnerstwo.
 • Monitoring usług
  Narzędzia cyfrowe, takie jak nasz Logistik Cockpit 4.0, pozwalają być zawsze na bieżąco
  i umożliwiają szybkie wykrywanie odchyleń od określonego poziomu obsługi albo identyfikację obszarów działań wymagających optymalizacji. Wspólnie z usługodawcą możecie tworzyć rozwiązania i z powodzeniem wykorzystywać nowe potencjały. Podczas ich analizy służymy Wam wsparciem. Ponieważ celem jest stałe udoskonalanie procesów we współpracy
  z usługodawcą.

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie „Czy outsourcing się opłaca?”. Ale są czynniki, które decydują o sukcesie danego projektu outsourcingowego. Z chęcią podzielimy się
z Wami wiedzą na ten temat.